Главная Страница |  Каталог / Изменения / НовыеКомментарии |
Вход:     Пароль:   

  Избранное:   Каталог | Изменения | НовыеКомментарии | Пользователи | Регистрация  
::

: Школьная Библиотека/ZakonLibr ...

ЗАКОН РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 11 лiстапада 2002 г. № 147–3

Аб унясенi змяненняу i дапауненняу у Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб бiблiятэчнай справе у Рэспублiцы Беларусь»


2/896


(13.11.2002)


3 кастрычнiка 2002 года 23 кастрычніка 2002 года


Приняты Палатай прадстаунiкоу Адобраны Саветам Рэспублiкi


Артыкул 1. Унесці у Закон Рэспублікі Беларусь ад 22 сакавіка 1995 года «Аб бібліятэч-най справе у Рэспублікі Беларусь» (Ведамасці Вярхоунага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., N 20, арт. 238; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 48, 2/759) змяненні i дапауненні, выклаушы яго у новай рэдакцыі:


«ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ


Аб бібліятэчнай справе у Рэспубліцы Беларусь


Гэты Закон вызначае прававыя, эканамічныя, сацыялъныя, арганізацьйныя асновы бібліятэчнай справы у Рэспубліцы Беларусь i рэгулюе узаемаадносіны бібліятэк з дзяржа-вай, фізічнымі i юрыдычнымі асобамі у мэтах задавальнення інфармацыйных, культурных, навуковых i іншых патрэбнасцей грамадства.


Глава 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ


Артыкул 1. Асноуныя тэрміны


Для мэт гэтага Закона указаныя ніжэй тэрміны маюць наступныя значэнні:


бібліятэчная справа – галіна інфармацыйнай, культурна-асветніцкай i адукацыйнай дзейнасці, задачамі якой з'яуляюцца стварэнне i развіццё сеткі бібліятэк, фарміраванне i ап-рацоука бібліятэчных фондау, арганізацыя бібліятэчнага, інфармацыйнага i даведач-на-бібліяграфічнага абслугоування карыстальнікау бібліятэк, падрыхтоука бібліятэчных кадрау, навуковае i метадычнае забеспячэнне дзейнасці бібліятэк;


бібліятэка – установа або структурнае падраздзяленне арганізацыі, якія ажыццяуляюць збор i забяспечваюць захаванасць дакументау з мэтай задавальнення інфармацыйных, куль­турных, навуковых i іншых патрэбнасцей карыстальнікау бібліятэкі;


бібліятэчны фонд (фонд бібліятэкі) – упарадкаваная сукупнасць дакументау, прызначаных для захаванасці i грамадскага выкарыстання;


інфармацыйныя рэсурсы – арганізаваная сукупнасць дакументаванай інфармацыі, якая уключае базы даных i ведау, іншыя масівыіншфармацыі у інфармацыйных сістэмах (бібліятэ-ках, архівах і г.д.);


дакумент – носьбітінфармацыі, у тым ліку электронны, на якім інфармацыя змяшчаецца у выглядзе тэксту, гуказапісу або выявы i які прызначаны для перадачы у часе i прасторы у мэтах захоування i грамадскага выкарыстання;


карыстальнік бібліятэкі – фізічная або юрыдычная асоба, якая звяртаецца да паслуг бібліятэкі;


публічная бібліятэка – бібліятэка, якая прадастауляе магчымасць карыстання яе фондам і паслугамі грамадзянам незалежна ад іх узросту, полу, нацыянальнасці, мовы, паходжання, пасады, маёмаснага становішча, веравызнання, палітычных перакананняу, іншых абставін, а таксама юрыдычным асобам;


спецыяльная бібліятэка – бібліятэка, якая задавальняе прафесійныя інфармацыйныя патрэбнасці карыстальнікау бібліятэкі;


цэнтральная бібліятэка – бібліятэка, якая узначальвае сетку бібліятэк i можа стварацца па тэрытарыяльнаму, галіноваму i іншых прынцыпах;


сетка бібліятэк – сукупнасць бібліятэк, якая вызначаецца па прыналежнасці да пэунай тэрыторыі, заснавальніка, галіны, характарызуецца агульнасцю задач i мае метадычны цэнтр у выглядзе цэнтральнай бібліятэкі;


міжбібліятэчны абанемент – форма бібліятэчнага абслугоування, заснаваная на узаема-выкарыстанні бібліятэчных фондау i даведачна-бібліяграфічнага апарату бібліятэк;


аутаматызаваная інфармацыйна-бібліятэчная сістэма (АІБС) – комплекс праграмных, тэхнічных, інфармацыйных, лінгвіністычных, арганізацыйна-тэхналагічных сродкау, прыз-начаных для вырашэння задач бібліятэчнага, інфармацыйнага i даведачна-бібліяграфічнага абслугоування карыстальнікау бібліятэк;


даведачна-бібліяграфічны апарат – сукупнасць бібліятэчных каталогау, картатэк, баз да-ных, даведачных i бібліяграфічных выданняу, прызначаных для пошуку бібліяграфічнай i іншай інфармацыі.


Артыкул 2. Заканадауства Рэспублікі Беларусь аб бібліятэчнайсправе


Заканадауства Рэспублікі Беларусь аб бібліятэчнай справе грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь i складаецца з гэтага Закона i іншых нарматыуных прававых актау Рэс-публікі Беларусь.


Артыкул 3. Суадносіны Заканадауства аб бібліятэчнай справе i норм міжнароднага права


Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцьшау міжнароднага права i забяспечвае адпаведнасць ім Заканадауства Рэспублкі Беларусь аб бібліятэчнай справе.


Нормы уступіушых у сілу міжнародных дагаворау Рэспублікі Беларусь з'яуляюцца част-кай дзеючага на тэрыторыі Рэспублкі Беларусь Заканадауства аб бібліятэчнай справе, пад-лягаюць непасрэднаму прымяненню, за выключэннем выпадкау, калі з міжнароднага дага-вора вынікае, што для прымянення такіх норм патрабуецца прыняцце унутрыдзяржаунага нарматыунага прававога акта, i маюць сілу таго нарматыунага прававога акта, якім выказа­на згода Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе адпаведнага міжнароднага дагавора.


Артыкул 4. Асноуныя прынцыпы аргашзацыі бібліятэчнай справы i дзейнасці бібліятэк


Асноунымі прынцыпамі аргашзацыі бібліятэчнай справы з'яуляюцца:


рацыянальнае i аптымальнае размяшчэнне сеткі бібліятэк у адпаведнасці з дэмаг-рафічным складам насельніцтва i з улікам развіцця асобных рэгіёнау i галін вытворчасці;


узаемадзеянне бібліятэк i узаемавыкарыстанне бібліятэчных фондау у мэтах забеспячэн-ня патрэбнасцей карыстальнікау бібліятэк;


дзяржауна-грамадскі характар кіравання бібліятэчнай справай.


Асноунымі прынцыпамі дзейнасщ бібліятэк з'яуляюцца:


вызначэнне агульначалавечых каштоунасцей у якасці прыярытэтных;


садзейнічанне адраджэнню i развіццю культурных традыцый i захаванню каштоунасцей
беларускай нацыі, іншых нацыянальнасцей, якія пражываюць у краіне, захаванасці гіста-
рыка-культурнай спадчыны;


распаусюджванне гуманістычных ідэй, навуковых ведау i дасягненняу сусвётнай культуры;


агульнадаступнасць інфармацыі аб змесце бібліятэчных фондау;


самастойнасць у вызначэнні форм i метадау дзейнасці;


каардынацыя дзейнасці па стварэнню i узаемавыкарыстанню інфармацыйных рэсурсау у мэтах задавальнення інфармацыйных, культурных, навуковых i іншых патрэбнасцей кары-стальнікау бібліятэк.


Глава 2 АБАВЯЗКІ ДЗЯРЖАВЫ У ГАЛІНЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ


А р т ы к у л 5. Дзяржауная палітыка у галіне бібліятэчнай справы


Асновай дзяржаужай палітыкі у галіне бібліятэчнай справы з'яуляецца забеспячэнне рэалізацыі права грамадзян на бібліятэчнае, інфармацыйнае i даведачна-бібліяграфічнае абслугоуванне.


Для гэтай мэты дзяржава падтрымлівае бібліятэчную справу i яе развіццё шляхам:


гарантаванага фінансавання дзяржауных бібліятэк;
распрацоукі i забеспячэння мэтавага фінансавання дзяржауных праграм развіцця бібліятэчнай справы;
стварэння i забеспячэння дзейнасці сеткі бібліятэк у адпаведнасці з асноунымі прынцы-памі аргатзацыі бібліятэчнай справы i дзейнасці бі6ліятэк;
садзейнічання развіццю дзяржауных i прыватных бібліятэк незалежна ад спецыялізацыі i маштабау ix дзейнасці;
забеспячэння падрыхтоукі кадрау для галіны бібліятэчнай справы, садзейнічання ix пе-рападрыхтоуцы i павышэнню кваліфікацыі;
стварэння умоу для міжнароднага супрацоуніцтва бібліятэк.


Дзяржауныя органы выступаюць гарантамі правоу карыстальнікау бібліятэк, не умеш-ваюцца у прафесійную дзейнасць бібліятэк, за выключэннем выпадкау, калі такая дзейнасць вядзе да прапаганды вайны, насілля i жорсткасці, расавай, нацыянальнай, рэлігійнай, кла-савай i іншай варожасці ці нецярпімасці, а таксама пар парнаграфіі.


Артыкул 6. Дзяржаунае рэгуляванне i кіраванне бібліятэчнай справай


Дзяржаунае рэгуляванне i кіраванне бібліятэчнай справай ажыццяуляюцца дзяр-жаунымі органамі у адпаведнасці з ix кампетэнцыяй.


Рэспубліканскія органы дзяржаунага Кіравання, мясцовыя выканаучыя i распарадчыя органы, якія маюць у сваім падпарадкаванні бібліятэкі, праводзяць дзяржауную палітыку у галіне бібліятэчнай справы, вызначаюць сістэму кіравання сеткай падпарадкаваных ім бібліятэк, забяспечваюць гарантаванае фінансаванне камплектавання, захаванасць фондау бібліятэк i рэалазацыю правоу грамадзян на бібліятэчнае, інфармацыйнае i даведач-на-бібліяграфічнае абслугоуванне.


Агульнае кіраванне бібліятэчнай справай ажыццяуляе Міністэрства культуры Рэс-публікі Беларусь, асноунымі функцыямі якога у галіне бібліятэчнай справы з'яуляюцца:


удзел у фарміраванні i правядзенне адзінай дзяржаунай палігыкі у галіне бібліятэчнай справы;
распрацоука i рэалізацыя дзяржауных праграм развіцця бібліятэчнай справы;
распрацоука навукова абгрунтаваных нарматывау матэрыяльнага i фінансавага забеспя-чэння дзяржауных бібліятэк i бібліятэчнага абслугоування насельніцтва;
забеспячэнне рэгістрацыі i кантролю за выкананнем асаблівага рэжыму захоування i вы-карыстання бібліятэчных фондау, якія адносяцца да гісторыка-культурных каштоунасцей Рэспублікі Беларусь;
удзел у метадычным i навуковым забеспячэнні бібліятэчнай справы;
забеспячэнне распрацоукі дзяржауных стандартау, нарматыуных прававых актау у галіне бібліятэчнай справы;
арганізацыя дзяржаунага статыстычнага уліку дзяржауных i прыватных бібліятэк.


Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь можа ажыццяуляць i іншыя функцыі у галіне бібліятэчнай справы у адпаведнасці з заканадауствам.


А р т ы к у л 7. Удзел дзяржавы у забеспячэнні каардынацыі i кааперацыі бібліятэчнага абслугоування


Для найбольш поунага задавальнення патрэбнасцей карыстальнікау бібліятэк, рацыяна-льнага выкарыстання бібліятэчных фондау дзяржава стымулюе узаемадзеянне бібліятэк розных відау, У гэтых мэтах дзяржауныя органы або дзяржауныя юрыдычныя асобы у адпа-веднасщ са сваей кампетэнцыяй мэтанакіравана фінансуюць дзейнасць дзяржауных бібліятэк па стварэнню умоу для узаемавыкарыстання ix рэсурсау на аснове міжнародных i нацыяналъных стандартау прадастаулення інфармацыі i абмену ею, стварэння карпара-тыуных сетак (міжбмбліятэчнага абанемента, зводных каталогау, дэпазітарыяу).


Глава З ВІДЫ БІБЛІЯТЭК I АРГАНІЗАЦЫЯ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ


Артыкул 8. Віды бібліятэк


Бібіліятэкі у Рэспубліцы Беларусь падзяляюцца на дзяржауныя i прыватныя.


Да дзяржауных бібліятэк адносяцца бібліятэкі, заснаваныя дзяржаунымі органамі або дзяржаунымі юрыдычнымі асобамі.


Да прыватных бібліятэк адносяцца бiблiятэкi, заснаваныя фізічнымі i (або) недзяр-жаунымі юрыдычнымі асобамі.


Па значэнню бібліятэкі падзяляюцца на нацыянальную, рэспублшанскія, абласныя, га-радскія, раённыя, пасёлкау гарадскога тыпу, сельскія.


Па зместу бібліятэчных фондау бібліятэкі падзяляюцца на універсальныя (па ycix галінах ведау) i галіновыя.


Па прызначэнню бібліятэкі падзяляюцца на публічныя i спецыяльныя.


Артыкул 9. Статус бібліятэк


Бiблiятэкi з'яуляюцца нeкaмepцыйнымi арганізацыямі, ствараюцца у форме устаноу, маюць статус юрыдычнай асобы, самастойны баланс або каштарыс, рахункі (у тым ліку разліковы i валютны) у банках, пячатку адпаведнага узору, штампы, уласную сімволіку.


Бібліятэка можа не мець статусу юрыдычнай асобы i уваходзіць у склад арганізацыі у якасці структурнага падраздзялення юрыдычнай асобы.


Статус бiблiятэк вызначаецца іх заснавальнікамі з улікам патрабаванняу гэтага Закона.


А р т ы к у л 10. Парадак стварэння, дзейнасці, дзяржаунай рэгістрацыі, рэарганізацыі i ліквідацыі бібліятэк


Бібліятэкі могуць стварацца на аснове як дзяржаунай, так i прыватнай форм уласнасці (адпаведна дзяржауныя i прыватныя бiблiятэкi).


Парадак стварэння, дзейнасці, дзяржаунай рэгістрацыі, рэарганізацыі i ліквідацыі бібліятэк вызначаецца у адпаведнасці з заканадауствам.


Бібліятэка дзейнічае на аснове статута (палажэння). У статуце (палажэнні) бібліятэкі вы-значаюцца яе назва, месца знаходжання, статус, від, мэты i предмет дзейнасці, парадак кіра-вання дзейнасцю, а таксама змяшчаюцца іншыя звесткі, прадугледжаныя заканадауствам аб юрыдычных асобах дадзенага віду.


Пры ліквідацыі прыватнай бібліятэкі пераважнае права набыцця яе бібліятэчнага фонду пры іншых роуных умовах маюць дзяржауныя органы i бібліятэкі адпаведнага віду.


Артыкул 11. Раздзяржауленне i прыватызацыя дзяржауных бібліятэк


Раздзяржауленне i прыватызацыя дзяржауных бібліятэк ажыццяуляюцца у адпавед-насці з заканадауствам.


Артыкул 12. Заснавальнікі і кіраунік бібліятэкі


Заснавальннікамі бібліятэк могуць быць дзяржауныя органы, а таксама фізічныя i юры-дычныя асобы.


У адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь бібліятэкі могуць ства-рацца замежнымі фізічнымі i юрыдычнымі асобамі, а таксама міжнароднымі арганізацы-яш.


Заснавальнік бібліятэкі фінансуе яе дзейнасць, ажыццяуляе агульнае кірауніцтва, за-
цвярджае яе статут (палажэнне), назначае на пасаду i вызваляе ад пасады кірауніка
бібліягэкі, стварае умовы для перападрыхтоукі i павышэння кваліфікацыі бібліятэчных ра-
ботнікау праз існуючую сістэму павышэння кваліфікацыі работнікау культуры.


Заснавальнік не мае права умешвацца у прафесійную дзейнасць бібліятэкі, за выключэн-нем выпадкау, прадугледжаных яе статутам (палажэннем) i заканадауствам.


Непасрэднае кірауніцтва бібліятэкай ажыццяуляе яе кіраунік, паунамоцтвы якога у ад-паведнасці з заканадауствам вызначаюцца статутам (палажэннем) бібліятэкі.


 
Файлов нет. [Показать файлы/форму]
Комментариев нет. [Показать комментарии/форму]
Rating All.BY